CHỨNG NHẬN

본문 바로가기 주메뉴 바로가기


CHỨNG NHẬN

CHỨNG NHẬN

Chúng tôi không ngừng phát triển công nghệ mới để mang đến cho khách hàng một cuộc sống thuận tiện và luôn
nỗ lực phát triển đối với các sản phẩm bền vững với môi trường.

  • BRC CP - DORCO Korea
  • BRC CP - DORCO Vietnam
  • IFS HPC - DORCO Korea
  • IFS HPC - DORCO Vietnam
  • IFS HPC - DORCO Vietnam
  • ISO 22716 - DORCO Korea
  • ISO 9001 - DORCO Korea
  • ISO 9001 - DORCO Vietnam
  • ISO 45001 – DORCO Korea
  • ISO 14001 – DORCO Korea