DORCO

Blind navigation


CÂU CHUYỆN THƯ?NG HIỆU

"PACE", thương hiệu hàng đầu của DORCO được lấy từ từ "Pace Car".
"Pace car" trong môn đua xe là chiếc xe dẫn đầu tất cả các chiếc xe đua khác và nằm ở hàng đầu ngay trước khi cuộc đua diễn ra. Đây là chiếc xe đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua: kiểm tra đường đua sớm hơn tất cả các chiếc xe khác và giúp những chiếc xe đua khác khởi động.
Theo đó, thương hiệu hàng đầu "PACE" của DORCO mang ý nghĩa Dẫn đầu và Tự tin trong phân khúc lưỡi dao cạo vượt trên cả định nghĩa trong từ điển của từ này.


Copyright © 2011-2014 DORCO CO., LTD. All Rights Reserved. Valid XHTML 1.0 Transitional
Add : 1435-15 Seocho-dong, Seocho-go, Seoul   |   Tel : +82-2-585-3611   |   FAX : +82-2-587-9723   |   Email : DORCO7@DORCO.CO.KR